Regulamin stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
REDZKA KUPA WSTYDU

§1.

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę REDZKA KUPA WSTYDU,
w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Reda.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§2.

1. Cele Stowarzyszenia to:
a) działalność edukacyjna w zakresie opieki nad zwierzętami,
b) działalność na rzecz ochrony zwierząt,
c) działalność ekologiczna,
d) działalność w zakresie pomocy społecznej, tj. niesienie pomocy rzeczowej
i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej,
e) działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji,
b) organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie pomocy humanitarnej,
c) organizowanie i finansowanie zbiórek i imprez publicznych,
d) zakup leków i środków medycznych,
e) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do realizacji celów stowarzyszenia,
f) pomoc finansową i rzeczową,
g) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych i konferencji,
h) działalność ekologiczną oraz działalność w celu ochrony środowiska.

§3.

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

3. Członek ma prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

4. Członek obowiązany jest do:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f) śmierci członka.

6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§4.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków,
b) Zarząd.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
4. Zarząd składa się z 2 osób – Prezesa i Wiceprezesa. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Zebrania Członków należą:

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa i Wiceprezesa,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) kontrola działań podejmowanych przez Zarząd.

8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednego członka Zarządu.
10. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
12. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.
13. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
14. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§5.

1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zbiórek publicznych,
e) spadków,
f) zapisów,
g) dochodów z majątku stowarzyszenia.

§6.

1. Stowarzyszenie nie może:
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) zrzeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§7.

1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.